Definicja dziedzictwa kulturowego

Nie ma jednoznacznej definicji dziedzictwa kulturowego. Przyjmuje się, że dziedzictwo kultury, inaczej dziedzictwo kulturalne to zasób rzeczy materialnych i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej… ”dla dobra konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju oraz dla przekazania ich następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej”.

Materialne dziedzictwo kultury podzielone jest na nieruchome dziedzictwo, obejmujące budynki, które same mogą zawierać zainstalowaną sztukę oraz ruchome dziedzictwo obejmujące książki, dokumenty, dzieła sztuki, ruchome maszyny, ubrania i inne artefakty, które są uważane za godne zachowania na przyszłość. Należą do nich obiekty istotne dla archeologii, architektury, nauki i technologii o określonej kulturze.

Niematerialne dziedzictwo kultury obejmuje niefizyczne aspekty w danej kulturze. Dotyczy również sposobów zachowań w społeczeństwie, często formalnych zasad działających w określonym kontekście kulturowym. Zalicza się tu wartości społeczne i związane z tradycją, zwyczaje, estetyczne i duchowe przekonania, język i inne aspekty działalności człowieka.

Dziedzictwo naturalne to również ważny elementem dziedzictwa społeczeństwa, obejmujący obszary wiejskie i środowisko naturalne, w tym florę i faunę,  a także elementy geologiczne.  Dziedzictwo to obejmuje krajobrazy kulturowe, ochronę rzadkich ras zwierząt i gatunków rośliny.

https://pl.wikipedia.org/

Charakterystyka dziedzictwa kulturowego w krajach Partnerów Projektu MINERVA