Youth-European Cultural Heritage [MINERVA]

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie zatrudniania młodych ludzi w sektorze kultury.
W ramach projektu powstanie europejska platforma z narzędziami online dla osób pracujących z młodzieżą, agentów pracy i wolontariuszy, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. Potrzeba jest zdeterminowana brakiem wiedzy i specjalistycznych porad dla młodych ludzi na temat możliwości pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego.
W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie, aby wyposażyć grupę docelową w niezbędne narzędzia do inicjowania i kierowania działaniami dedykowanymi dla młodzieży; takie jak warsztaty zatrudnienia i spersonalizowane porady.
Projekt obejmuje wymianę dobrych praktyk, wdrożenie sieci na poziomie europejskim w celu ułatwienia znalezienia pracy dla młodzieży z umiejętnościami związanymi z dziedziną kultury, szkolenia liderów młodzieżowych i młodzieży oraz rozwój europejskiej platformy z narzędziami internetowymi dla osób pracujących z młodzieżą i agentów pracy, aby zainspirować ich i przyczynić się do upowszechniania zawodów dotyczących dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży.

Uczestnicy, uczestniczące organizacje, grupy docelowe i inne zainteresowane strony

24 uczestników z 6 krajów będzie poszerzać wiedzę na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży, odwiedzając różne organizacje oraz poznając realia w tym obszarze w innych krajach. Kolejno rozważą działania do wdrożenia na poziomie lokalnym.

24 multiplikatorów wzbogaci wiedzę na temat konkretnych metod, jakie należy stosować w pracy z bezrobotnymi młodymi ludźmi, a jednocześnie zostaną przeszkoleni w zakresie przekazywania tej wiedzy młodym pracownikom, którzy codziennie zajmują się młodzieżą.

W efekcie projektu nastąpi podniesienie wiedzy 800 osób pracujących z młodzieżą z 6 krajów (każdy multiplikator przeprowadzi sesje poświęcone strukturze warsztatów zatrudnienia, sposobów prowadzeniu poradnictwa i mentoringu dla bezrobotnej młodzieży).

Narzędzia dla platformy zatrudnienia młodzieży będą dostarczać osobom pracującym z młodzieżą konkretnych ćwiczeń do kierowania i mentorowania młodzieży w celu zorganizowania procesu poszukiwania pracy.

Warsztaty poświęcone zatrudnieniu przyczynią się do zmniejszenia ogromnej stopy bezrobocia w Europie i zmotywują pracowników młodzieżowych i pośredników pracy do korzystania z tych narzędzi w codziennej działalności z młodzieżą.

Badanie wpływu warsztatów na zatrudnienie będzie oparte na badaniu przeprowadzonym przez 800 osób pracujących z młodzieżą z beneficjentami warsztatów. Dane będą zbierane i analizowane przez personel projektu w celu określenia wpływu działań projektowych na młodzież.

Centra młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne zostaną poinformowane o korzyściach płynących z warsztatów zatrudnienia wśród młodzieży i zostaną poproszone o wdrożenie takich działań.

Promowanie pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego jest istotne, pokazują to dane statystyczne, gdzie młodzi ludzie są bardzo zmotywowani, aby wykorzystać swoją energię i kreatywność do rozwijania się w tej branży. Działalność gospodarcza oparta na dziedzictwie wywołuje efekty ekonomiczne, generując zatrudnienie w licznych sektorach: zarówno w sektorze turystyki, jak i budownictwa i nieruchomości, handlu czy edukacji dotyczącej dziedzictwa.

Grupy docelowe upowszechniania działań w ramach partnerstwa i poza nim

Organizacje z wszystkich krajów partnerskich, których celem jest upowszechnianie wyników i osiągnięć projektu:
- Centra młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe, lokalne i regionalne organy władzy mające zwierzchnictwo nad młodzieżą,;
- Firmy informatyczne i organizacje pracodawców;
- Instytucje edukacyjne: szkoły średnie,
uniwersytety, instytuty kształcenia zawodowego;
- Ministerstwo/Narodowe agencje dla młodzieży;
- Sieć Salto Youth - zajmująca się europejskimi priorytetowymi obszarami w dziedzinie młodzieży w ramach Strategii Szkoleniowej Komisji Europejskiej;

Lokalne i regionalne organizacje młodzieżowe i edukacyjne zostaną poinformowane o korzyściach płynących z wdrażania tzw. "Warsztatów dotyczących zatrudnienia" w celu zmniejszenia wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród młodzieży.
Organizacje otrzymają narzędzia do zmiany sytuacji i wykorzystania wyników projektu w codziennej działalności z młodzieżą.
Krajowe organy odpowiedzialne za wdrażanie polityki na rzecz młodzieży na szczeblu krajowym zostaną poproszone o podkreślanie ważności działań promujących zatrudnienie młodzieży. Celem jest stworzenie debaty i zapewnienie młodym ludziom szans na zatrudnienie jako priorytetu w pracy z młodzieżą.

Sieć Salto Youth i inne ośrodki w całej Europie zostaną poinformowane o projekcie i stworzą przesłanki do zainicjowania partnerstwa w celu promowania Platformy z narzędziami dla pracowników młodzieżowych i pośredników pracy. Multiplikatorzy i pracownicy młodzieżowi (bezpośredni i pośredni beneficjenci projektu) będą zachęcani do publikowania narzędzi służących zatrudnianiu młodzieży na portalu Salto Youth, ponieważ jest to bardzo popularne narzędzie dobrze znane młodym profesjonalistom z całej Europy.

Oczekiwane rezultaty:

- 24 osób pracujących z młodzieżą i pośredników pracy przedstawi dobre praktyki w Europie związane z zatrudnieniem w dziedzictwie kulturowym.
- 1 zastaw materiałów szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą i agentów zatrudnienia, zawierający innowacyjne narzędzia dla warsztatów zatrudnienia, które będą wykorzystywane podczas projektu i przyszłych działań.
- Rozwój instrumentów multimedialnych służących jako narzędzia szkoleniowe w edukacji poza formalnej dla zatrudnienia.
- Rozwój instrumentów multimedialnych w celu promowania przykładów / wyników dobrych praktyk projektu.
- Rozwój kompetencji 24 multiplikatorów z 6 krajów.
- Uświadomienie osób pracujących z młodzieżą na temat wysokiego wskaźnika bezrobocia młodzieży w Europie oraz możliwości zatrudnienia w obszarze związanym z dziedzictwem kulturowym.
- Większy zakres szkoleń i wiedzy dla 800 osób pracujących z młodzieżą, na temat sposobów informowania młodych ludzi o możliwościach zatrudnienia w działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym.
- Stworzenie sieci na poziomie europejskim w celu wspierania i doradzania młodym ludziom w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturowego i możliwości zatrudnienia.
- Kampania promująca europejskie dziedzictwo kulturowe wśród osób pracujących z młodzieżą i agencji zatrudnienia.
- 1 międzynarodowe badanie mające na celu poznanie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.
- Udział partnerów edukacyjnych na poziomie lokalnym / regionalnym w rozpowszechnianiu koncepcji europejskiego dziedzictwa kulturowego w bieżącej działalności ośrodków młodzieżowych.
- 1 funkcjonalny portal mający na celu dostarczenie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i zasobów dla doradztwa młodym ludziom na temat zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.

Rodzaj i liczba produktów, które zostaną osiągnięte:

- 1 procedura nadzoru projektu.
- 1 plan komunikacji.
- 1 plan zarządzania i wdrażania.
- 6 międzynarodowych partnerów zaangażowanych w działania.
- 24 spotkania koordynacyjne online.
- 24 miesięczne raporty monitorujące.
- 1 zestaw szkoleniowy przeznaczony dla multiplikatorów.
- 1 sieć wsparcia i doradztwa na poziomie europejskim.
- 48 sesji szkoleniowych przeprowadzonych przez 24 multiplikatorów w 6 krajach.
- 1 międzynarodowe badanie mające na celu poznanie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.
- Międzynarodowa kampania promująca wyniki projektu.
- 400 broszur skierowanych do nauczycieli / doradców w szkołach; 40 plakatów; 800 broszur skierowanych do młodych pracowników i pośredników pracy.

Multiplikator nauczania:

Szkolenie skupi się na rozwoju kompetencji 24 multiplikatorów z 6 krajów europejskich. Otrzymają oni narzędzia do prowadzenia sesji szkoleniowych w swoim kraju i będą wspierać osoby pracujące z młodzieżą i pośredników pracy w tworzeniu warsztatów na temat zatrudnienia dla młodzieży. Każdy uczestnik zorganizuje 2 sesje w swoim kraju. Łącznie 800 osób pracujących z młodzieżą i pośredników pracy skorzysta z tych działań. Będą oni mieli również dostęp do platformy internetowej z narzędziami do działalności na rzecz młodzieży mających na celu podniesienie świadomości w zakresie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.