6 czerwca br. pracownicy CDR O/Kraków przeprowadzili kolejne spotkanie upowszechniające i promujące założenia oraz dotychczasowe efekty projektu Minerva. Tym razem uczestnikami wydarzenia było 45 studentów oraz nauczyciele  z Akademii Ignatianum w Krakowie, których profil edukacyjny powiązany jest z obszarem dziedzictwa kulturowego.

W trakcie spotkania odbyły się warsztaty na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze dziedzictwa kulturowego. Warsztaty dotyczyły rodzajów zawodów, motywacji do podjęcia pracy oraz czynników ograniczających i ułatwiających zatrudnienie w omawianym obszarze, a także sposobów kultywowania tradycji i dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy zostali uświadomieni na temat wysokiego wskaźnika bezrobocia młodzieży w Europie oraz możliwości podjęcia aktywności zawodowej w różnych branżach dziedzictwa kulturowego, takich jak branża kreatywna, turystyka kulturowa, nieruchomości zabytkowe, branża ochrony dziedzictwa kulturowego, rynku dzieł sztuki i antyków, popularyzacji i edukacji dziedzictwa kulturowego, tradycyjnego rzemiosła i upraw.

Wśród uczestników zostało przeprowadzone badanie dotyczące podejmowania zatrudnienia, w tym poziomu zainteresowania zatrudnieniem w sektorach dziedzictwa kulturowego. Wyniki przeprowadzonego badania zostaną ujęte w całościowym badaniu międzynarodowym dotyczącym zatrudnienia i zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.

Podczas spotkania zaprezentowana została powstająca platforma internetowa wszystkich partnerów projektu zawierająca narzędzia i zasoby dla młodzieży i osób pracujących z młodymi ludźmi  w zakresie aktywności i zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.  Platforma znajduje się pod tym adresem

Ponadto, na spotkaniu przedstawiony został profil działalności koordynatora projektu – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a także wykład dotyczący zachowania krajobrazu przyrodniczo-kulturowego wsi jako elementu dziedzictwa kulturowego Polski.