Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN dziedzictwo to dobra kultury, nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia. Z definicji tej wynika kilka cech dziedzictwa, charakteryzujących rzeczy, zjawiska i tradycje należące do jego zasobów.
• dziedzictwo stanowią dobra, dlatego kluczowym wyznacznikiem jego elementów są wartości, które przesądzają o tym, że coś staje się dobrem. Wartości te mogą zaliczać się do różnych kategorii i mogą być identyfikowane przez różne osoby,
• dziedzictwem są dobra kultury, nauki i sztuki, oznacza to, że do dziedzictwa zaliczamy wiele zróżnicowanych elementów. Dobra te mogą mieć formę fizyczną (materialną) oraz formę duchową (niematerialną),
• dziedzictwo stanowią dobra pozostawione przez poprzednie pokolenia. Wynika z tego, że dziedzictwem nie będą dobra kultury, nauki i sztuki pochodzące z obecnych czasów, tworzone przez ludzi nam współczesnych.

Charakterystyka dziedzictwa kulturowego opracowana przez Partnerów Projektu MINERVA