EUC2

Edu Consulting, z.ú jest organizacją pozarządową z siedzibą w Republice Czeskiej, która prowadzi działalność edukacyjną. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja nowoczesnych systemów i sposobów edukacji na zasadach wielokulturowości. Nacisk jest kładziony przede wszystkim na dziedzictwo kulturowe, promocję kultury w Europie, edukację młodzieży (zwłaszcza z obszarów wiejskich) i przedsiębiorczość kobiet. EUC angażuje dynamiczny zespół doświadczonych pracowników zapewniając kompleksowy pakiet usług odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowych, młodzieży, profesjonalistów z różnych dziedzin (np. doradców rozwoju obszarów wiejskich, animatorów społecznych i kulturowych itp.), organizacji kulturalnych. EUC określiła również, począwszy od pierwszych etapów swojej działalności, potrzebę tworzenia związków między kulturą czeską a szerzej rozumianą kulturą europejską, kładąc duży nacisk na wykorzystanie potencjału stworzonego przez uczestnictwo Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej. EUC oferuje szeroki wachlarz usług zarówno dla społeczeństwa, jak i sektora prywatnego w Republice Czeskiej. Firma zaczęła również aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych programach poprzez ugruntowaną sieć partnerów za granicą, opartą na intensywnych doświadczeniach z przeszłości. Pracownicy EUC uczestniczyli w kilku międzynarodowych projektach, głównie w ramach programu uczenia się przez całe życie i partnerstw strategicznych Erasmus Plus.